Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΧάλλεΚέντρο Εξυπηρέτησης Χάλλε για την Ένταξη και τη Δημοκρατία

Τι αποτελεί έμπνευση;

Το Κέντρο Υπηρεσιών για την Ένταξη και τη Δημοκρατία είναι μια προσπάθεια θεσμικής αναδιοργάνωσης με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην πόλη του Χάλλε, την εξάλειψη των διακρίσεων και την παροχή ίσης πρόσβασης σε όλους τους ανθρώπους για συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες γίνονται δεκτοί ως πλεονέκτημα για την τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους και αν ζουν προσωρινά ή μόνιμα στην πόλη.

Επικοινωνία

Σελίδα

E-Mail: dlz-integration-demokratie@halle.de

Τηλ. +49 345 2214006

Πώς λειτουργεί;

Το Κέντρο Υπηρεσιών για την Ένταξη και τη Δημοκρατία παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως οργανώσεις και ενώσεις μεταναστών, τη διοίκηση της πόλης και διάφορες τοπικές αρχές και γραφεία. Στόχος του είναι να προωθήσει την κοινωνική συνοχή μέσω της δικτύωσης και της σύνδεσης ενώσεων και γραφείων που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες (όπως συμβουλευτική, γλωσσικά μαθήματα, προστασία για θύματα διακρίσεων και ξενοφοβίας), καθώς και την ενεργό υποστήριξη των οργανώσεων μεταναστών και την ανάπτυξη έργων. Αυτές οι προσπάθειες συντονίζονται από τον Επίτροπο του Χάλλε για τη Μετανάστευση και την Ένταξη.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης αποτελούν μέρος ενός δημοτικού σχεδίου για τη συγκέντρωση και τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και τη συμμετοχή τους στην κοινωνικοπολιτισμική ζωή.

Ποιο ειναι το αποτέλεσμα;

Η τοπική κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών έναντι μιας πιθανής πολιτικής μετατόπισης προς την άκρα δεξιά. Έτσι, η εφαρμογή θεσμικής συνεργασίας και η υποστήριξη πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών καθιστούν την αλληλεγγύη των προσφύγων στην πόλη του Χάλλε πιο ανθεκτική στις πολιτικές αλλαγές στην κυβέρνηση.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις