Moving Cities
Inspirujące strategie

SaragossaProgram obywatelstwa miejskiego w Saragossie

Co jest inspirujące?

Najbardziej kompleksowym programem Saragossy jest "Miejski plan na rzecz zróżnicowanego i międzykulturowego obywatelstwa" (Plan municipal para una ciudadanía diversa e intercultural). Plan ten, realizowany przez 3 lata (2019—2022), jest następcą "Miejskiego planu integracji społecznej i międzykulturowej życzliwości" (Plan municipal de integración social y convivencia intercultural). Oznacza on również instytucjonalne rozszerzenie programu przyjmowania imigrantów "Saragossa, ciudad acogedora", jak również antyrasistowskiej kampanii "migrar es un derecho".

Kto prowadzi program?

Po zatwierdzeniu planu przez radę miejską w marcu 2019 r., utworzyła ona grupę podstawową (grupo motor) złożoną z przedstawicieli „platformy obywatelskiej przeciwko rasizmowi i ksenofobii/ SOS racismo", stowarzyszeń emigrantów i Romów, z Casa de la culturas oraz innych pracowników gminy. Grupa ta miała zaproponować działania wdrożeniowe dla planu gminnego.

Jaka jest skonstruwany program?

Plan działania obejmuje cztery tematy: przyjmowanie migrantów (np. Saragossa, ciudad acogedora), kulturę (stworzenie programów różnorodności kulturowej), otwartość (np. wzmocnienie kampanii "migrar es un derecho") i uczestnictwo (zainicjowanie polityki pracy sprzyjającej integracji, wzmocnienie programów mieszkalnictwa socjalnego, itp.). Grupa robocza opracowała cele i specjalne programy dla każdego zestawu działań.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Rada miasta Saragossa zatwierdziła plan miejski w marcu 2019 r. po dwuletnim procesie partycypacyjnym na temat jego projektu i rozwoju. Proces ten obejmował radę miejską, władze miasta, duże organizacje pozarządowe i grupy społeczeństwa obywatelskiego. Po stworzeniu przez zespół metody ankietowej w celu określenia różnych grup migrantów i uchodźców mieszkających w mieście, przedstawił on ten plan radzie miasta do zatwierdzenia.

Wszystkie inspirujące strategie