Εμπνευσμένες Προσεγγίσεις

ΝάποληΤο Καταστατικό αστικών Κοινών Αγαθών

Τι αποτελεί έμπνευση;

Η πόλη ίδρυσε ένα πρωτοποριακό καταστατικό αστικών κοινών κανόνων (μοναδικό φαινόμενο στην Ιταλία) με σκοπό τη δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων συλλογικών χώρων. Ως αποτέλεσμα, τα περιουσιακά στοιχεία της πόλης θεωρούνται «κοινά» και μπορούν να χρησιμοποιούνται για κοινωνικούς σκοπούς.

Επικοινωνία

Πώς λειτουργεί;

Τα αστικά κοινά αγαθά ορίζονται μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ του δήμου και της κοινωνίας των πολιτών. Όταν ένα εγκαταλειμμένο κτίριο χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ανεπίσημα από την τοπική κοινότητα για κοινωνικούς, πολιτικούς ή πολιτισμικούς σκοπούς και αναγνωρίζεται από τη διοίκηση της Νάπολης ως «κοινό αγαθό», δημιουργείται ένας κανονισμός για την «αστικό/πολιτική χρήση» του. Ο κανονισμός αυτός ορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που σχετίζονται με τη χρήση του συγκεκριμένου κτιρίου ως κοινό αγαθό. Ορίζει επίσης τις δομές αυτοδιαχείρισης, τις εγγυήσεις δημόσιας πρόσβασης και συλλογικής χρήσης, τις αρχές της συνεργασίας και συν-διαχείρισης, τους οικονομικούς πόρους για τη διαχείριση του κτιρίου και τις αρχές βιωσιμότητας. Η πρωτοβουλία λοιπόν, βασισμένη σε αυτό τον κανονισμό, αποκτά επίσημη άδεια να χρησιμοποιήσει το κτίριο.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Η δημιουργία αυτού του κανονισμού είχε ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός υπηρεσιών και πρωτοβουλιών απευθυνόμενων σε μετανάστες να στεγαστούν σε χώρους που εμπίπτουν στην κατηγορία των κοινών αγαθών. Ακόμα σημαντικότερα, το κοινωνικό κέντρο δρα ως κόμβος πολιτικής οργάνωσης για τα δικαιώματα και την πολιτική εκπροσώπηση μεταναστών και προσφύγων.

Πώς ξεκίνησε το πρόγραμμα; Από ποιον;

«Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, η πόλη της Νάπολης πειραματίστηκε με νέα εργαλεία αστικής διακυβέρνησης έτσι ώστε να δώσει νέα πνοή σε εγκαταλειμμένα ή/και υποβαθμισμένα κτίρια. Διαφορετικά κινήματα και ανεπίσημες οργανώσεις έχουν τονίσει την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν και να διαχειριστούν τέτοιου είδους χώροι από τους κατοίκους της πόλης από κοινού και μέσα από μηχανισμούς αυτό-οργάνωσης. Η πόλη της Νάπολης σμίλεψε αυτή την πολιτική με βάση έναν αριθμό ψηφισμάτων του δημοτικού συμβουλίου που έφεραν τους κατοίκους της πόλης στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η διοίκηση, ασχολούμενη εκ νέου με το νομικό πλαίσιο της «αστικής χρήσης», και εφαρμόζοντας στο αστικό πλαίσιο, θέσπισε μια νέα μορφή συμμετοχικής διακυβέρνησης που στόχο έχει να ξεπεράσει το κλασικό μοντέλο της «σύμβασης παραχώρησης», το οποίο βασίζεται σε μια διχοτομική ερμηνεία της συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα»

Τι νέο υπάρχει το 2023;

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νάπολης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία ενός κέντρου πολλαπλών υπηρεσιών σε ένα μοντέλο «κοινού χώρου» για τη βελτίωση της ένταξης των προσφύγων στη Νάπολη. Το έργο θα μετατρέψει ένα κατασχεμένο κτίριο για κοινωνικούς σκοπούς. Εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2023 στη Via Vespucci 9 και συμβολίζει τη δέσμευση της πόλης για την υποστήριξη και την ευημερία των προσφύγων. Το έργο συνεργασίας θα συγκεντρώσει διάφορες υπηρεσίες ένταξης κάτω από μια στέγη και θα υποστηρίξει τους πρόσφυγες με διοικητικές διαδικασίες, ψυχοκοινωνική φροντίδα, μαθήματα γλώσσας και προγράμματα απασχόλησης. Η πρωτοβουλία εστιάζει στην ενεργό συμμετοχή και την αυτονομία εντός των τοπικών κοινωνιών, προωθώντας τη συμπερίληψη.

Όλες οι εμπνευσμένες προσεγγίσεις