Moving Cities
Inspirujące strategie

NeapolKarta Miejskiej Wspólnoty Samorządowej

Co jest inspirujące?

Miasto uruchomiło innowacyjną kartę miejską (unikatową ze względu na swój status we Włoszech), aby stworzyć samodzielnie zarządzane przestrzenie wspólne. W rezultacie, aktywa miejskie są uważane za dobra wspólne, które mogą być wykorzystywane do celów społecznych.

Kontakt

Comune di Napoli - Assessorato all'urbanistica (Administracja miasta Neapol - Oddział planowania miasta)

E-Mail: Assessorato.benicomuni@comune.napoli.it

Jak to działa?

Miejskie przestrzenie wspólne są definiowane w procesie współpracy pomiędzy władzami miejskimi a społeczeństwem obywatelskim. Kiedy pusty budynek jest lub zaczyna być nieformalnie wykorzystywany przez lokalną społeczność do celów społecznych, politycznych lub kulturalnych i zostaje uznany przez samorząd neapolitański za „dobro wspólne", tworzony jest regulamin jego „obywatelskiego wykorzystania". Regulamin ten określa prawa, obowiązki i odpowiedzialność za wykorzystanie danego pustostanu jako dobra wspólnego. Rozporządzenie definiuje struktury zarządzania, gwarancje publicznego dostępu i zbiorowego użytkowania, zasady współpracy i współzarządzania, środki finansowe na zarządzanie obiektem oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Na podstawie tego rozporządzenia inicjatywa otrzymuje oficjalne pozwolenie na użytkowanie kompleksu budynków.

Jaki jest rezultat?

W wyniku wprowadzenia karty, w pomieszczeniach objętych systemem dóbr wspólnych uruchomiono kilka usług i inicjatyw skierowanych do migrantów i migrantek. Co najważniejsze, centrum społeczne działa jako punkt politycznego organizowania się na rzecz praw i politycznej reprezentacji migrantów i uchodźców.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W ciągu ostatniej dekady Neapol eksperymentował z nowymi narzędziami zarządzania miastem, aby dać nowe życie opuszczonym i/lub zaniedbanym budynkom. Różne ruchy i organizacje nieformalne zwróciły uwagę na potrzebę wykorzystania i zarządzania takimi przestrzeniami przez mieszkańców miasta poprzez mechanizmy samoorganizacji. Miasto Neapol stworzyło politykę opartą na kilku uchwałach rady miejskiej, dzięki którym mieszkańcy miasta znaleźli się w centrum procesu decyzyjnego. Poprzez rewizję instytucji prawnej „użytkowania obywatelskiego" i dostosowanie jej do kontekstu miejskiego, administracja stworzyła nową formę zarządzania partycypacyjnego, która ma na celu wyjście poza klasyczny „model umowy koncesyjnej", opierający się na dychotomicznym postrzeganiu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Co nowego w 2023 roku?

Gmina Neapol i UNHCR podpisały umowę o utworzeniu Multi-Service Centre w modelu "Wspólnej Przestrzeni" w celu poprawy integracji uchodźców w Neapolu. Projekt polega na przebudowie skonfiskowanego budynku na cele socjalne. Została zainaugurowana w kwietniu 2023 roku na Via Vespucci 9 i symbolizuje zaangażowanie miasta we wsparcie i dobro uchodźców. Projekt współpracy połączy różne usługi integracyjne pod jednym dachem i wesprze uchodźców w procedurach administracyjnych, opiece psychospołecznej, nauczaniu języków obcych i programach zatrudnienia. Inicjatywa koncentruje się na aktywnym uczestnictwie i autonomii w społecznościach lokalnych, promując w ten sposób integrację.

Wszystkie inspirujące strategie