Inspirujące strategie

TilburgSolidarność regionalna w „Sercu Brabancji" —pragmatyzm i rozproszenie

Co jest inspirujące?

Zaangażowanie Tilburga we wspólne podejście regionalne i solidarność z mniejszymi gminami przyczynia się do bardziej sprawiedliwego, spójnego i jednolitego podejścia do uchodźców w regionie. Urzędnicy miejscy i doradcy polityczni Tilburga podkreślają, że u podstaw tego regionalnego partnerstwa leżą względy pragmatyczne i solidarność regionalna. Niemniej jednak, znacząco poprawia ono sytuację osób migranckich i uchodźczych.

Jak to działa?

Tego rodzaju współpraca regionalna jest w Holandii rzadkością. Dlatego też Ministerstwo Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości wspiera i finansuje współpracę regionalną w ramach projektu pilotażowego dla regionu „Serce Brabancji". W ramach projektu „Regional Placement" (holenderski: Regioplaatsing), gminy, ministerstwo i Centralna Agencja ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA) współpracują ze sobą, aby zapewnić osobom ubiegającym się o azyl, które z dużym prawdopodobieństwem otrzymają pozwolenie na pobyt, zakwaterowanie w pobliżu ich przyszłego miejsca zamieszkania. Porozumienie oznaczało, że osoby ubiegające się o azyl w regionalnym ośrodku recepcyjnym, po pomyślnym zakończeniu procedur, otrzymają zakwaterowanie w gminach regionu — zamiast przesiedlenia w inne miejsce w kraju. Bez tego porozumienia Tilburg ryzykowałby, że ich wczesne wysiłki na rzecz integracji lokalnej pójdą na marne, jeżeli uchodźcy zostaliby przeniesieni do innych gmin poza regionem.

Jaki jest rezultat?

Współpraca regionalna skutkuje bardziej skoordynowanym wspólnym podejściem, które zmniejsza wykluczenie społeczno-przestrzenne związane z polityką rozproszenia. Partnerstwo regionalne ułatwia także wymianę wiedzy i doświadczeń oraz ubieganie się o fundusze unijne. Czasami wsparcie jest również bardziej opłacalne, gdy jest organizowane na większą skalę. Współpraca regionalna ułatwia także oferowanie szerszego, bardziej zróżnicowanego programu działań integracyjnych poprzez różne partnerstwa lokalne z grupami społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwami społecznymi, takimi jak Sarban the Future. Wreszcie, partnerstwo stawia gminy na silniejszej pozycji w negocjacjach z rządem centralnym.

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W 2016 r., kiedy doradcy i urzędnicy polityczni z Tilburga opracowywali alternatywne podejścia i praktyczne rozwiązania dla niedociągnięć polityki krajowej, postanowili nie mierzyć się z tym samotnie. Zamiast tego skupili się na opracowaniu wspólnego regionalnego podejścia wraz z 10 innymi gminami, lokalnymi partnerami społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwami społecznymi w regionie „Serce Brabancji".

Wszystkie inspirujące strategie