Moving Cities
Inspirujące strategie

PalermoKarta z Palermo

Co jest inspirujące?

Karta z Palermo to manifest polityczny, zainicjowany po międzynarodowej konferencji instytucji i inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego, zatwierdzony przez rząd miasta w marcu 2015 r. Składa się z kilku rozdziałów, poświęconych konkretnym aspektom migracji i praw, takim jak systemy graniczne, potrzeba rewizji prawodawstwa UE i włoskich przepisów dotyczących obywatelstwa, ochrona, uczestnictwo w życiu politycznym, praca, mieszkanie, zdrowie, migranci wymagający szczególnej troski oraz nieletni bez opieki. W jego podtytule czytamy: "Od [sic] migracji jako cierpienia, do mobilności jako niezbywalnego prawa człowieka".

Kontakt

Comune di Palermo, Quarta Commissione: Solidarietà Sociali (Miasto Palermo, Czwarta Komisja: Rozdiał Solidarność Społeczna)

E-Mail: quartacommissione@comune.palermo.it

Co się stało po wprowadzeniu Karty?

Chociaż Karta nie ma charakteru wiążącego, stała się punktem odniesienia dla osób, które chciały walczyć z podejściem UE i państw członkowskich do migracji. Przykłady obejmują manifest „My, miasta Europy", zainicjowany przez burmistrzynię Barcelony, Adę Colau, we wrześniu 2015 r., lub Proces Platformy Karty z Palermo, inicjatywę, która zgromadziła organizacje społeczeństwa obywatelskiego i europejskie miasta „w celu wzmocnienia naszej pracy na Morzu Śródziemnym i transnarodowej współpracy między miastami solidarności w Europie (...) w duchu Karty z Palermo."

Jaki jest rezultat?

Ogólnie rzecz biorąc, Karta była kluczowym punktem odniesienia dla postępowych podmiotów walczących o zakwestionowanie istniejącego podejścia do migracji w całej Europie. Karta pokazuje, jak wyraźne nazywanie rzeczy w oficjalnych dokumentach może być istotnie ważnym motorem zmian w pewnych momentach historycznych.

Wszystkie inspirujące strategie