Moving Cities
Inspirujące strategie

PoczdamPionierskie działania na rzecz wspólnego przyjmowania migrantów

Co jest inspirujące?

Poczdam jest jednym z głównych miast w Niemczech opowiadających się za reformą ustawy o pobycie, która umożliwiłaby gminom odgrywanie większej roli w przyjmowaniu osób uratowanych na morzu. Założył on „Sojusz Miast Bezpiecznych Przystani", który nie tylko stworzył polityczny nacisk na rząd federalny, ale również z powodzeniem nawiązał regularny, obiecujący dialog z niemieckim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (BMI), które będzie odpowiedzialne za przyszłą reformę.

Kontakt

Sojusz Miast Bezpiecznych Portów Administracja Poczdam, Zakes Partycypacja i tolerancyjny Poczdam

E-Mail: StaedteSichererHaefen@Rathaus.Potsdam.de

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

W 2019 r. Poczdam przejął rolę lidera na szczeblu krajowym, zakładając „Sojusz Miast Bezpiecznych Przystani". Wkrótce potem zainicjował obszerny proces dialogu między gminami członkowskimi, a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (BMI). Przedstawiciele BMI byli obecni już na pierwszym spotkaniu roboczym tej sieci. Następnie Poczdam przekazał koordynację miastu Heidelberg, ale pozostał aktywny. 77 gmin wybrało koordynatorów krajowych tworzących grupę roboczą, w której uczestniczyli również przedstawiciele BMI. Grupa robocza formułuje konkretną propozycję reformy dotyczącą zmiany § 23.1 Ustawy O Pobycie, tak aby gminy mogły łatwiej podejmować decyzje w sprawie zakwaterowania uchodźców.

Co jest nowe w 2023?

Po ostatecznym odrzuceniu projektu ustawy przez rząd federacyjny, Poczdam zorganizował współpracując z włoskim miastem Palermo w czerwcu 2021 konferencję “From the Sea to the City: a city conference for a welcoming Europe”. Burmistrzowie, przedstawiciele miasta i podmioty społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy wzięli udział, podpisali deklarację opowiadającą się za humanitarnymi korytarzami i bezpiecznymi drogami ucieczki i założyli europejski sojusz miast ‘International Alliance of Safe Harbours’(IASH) jak i obywatelsko-społeczną sieć ‘From the Sea to the City’ (FSTC). Sieć ta jest przekonana: “Rządy lokalne łączące się na poziomie transnacjonalnym przedstawiają silny głos polityczny, który potrafi przekształcić politykę migracyjną na nowo, dołączając się do ponadnarodowych i międzynarodowych gremiów decyzyjnych.

Jaki jest rezultat?

23 października 2020 r. około 20 burmistrzów rozmawiało podczas wideokonferencji z kanclerz Merkel i podkreśliło swoją gotowość do przyjęcia uchodźców ze spalonego obozu Moria na wyspie Lesbos. „Nawet kanclerz nie może już obejść sojuszu", mówi koordynator sieci Miast Bezpiecznych Przystani w Poczdamie. Chociaż Merkel mówiła podczas spotkania o „europejskim rozwiązaniu", musiała posłuchać burmistrza. „Jeszcze rok temu było to niewyobrażalne.” Dlatego Löbel uważa, że projekt ustawy ma realną szansę na ostateczne uzyskanie poparcia rządu federalnego.

Wszystkie inspirujące strategie