Moving Cities
Inspirujące strategie

PoczdamPrzekształcenie dyskryminującej instytucji

Co jest inspirujące?

W procesie przekształcania Poczdamu w „Bezpieczną Przystań" zajęto się również pracą miejskiego „Urzędu do Spraw Cudzoziemców". Do tej pory urząd ten nie był szczególnie pomocny w zaspokajaniu ich potrzeb. Grupa robocza z udziałem przedstawicieli i przedstawicielek społeczeństwa obywatelskiego i migrantów i migrantek opracowała od tego czasu nową wytyczną, w której zwraca się do urzędników zajmujących się sprawami cudzoziemców o umożliwienie prawa pobytu, jeżeli jest to prawnie możliwe.

Kontakt

Sojusz “Poczdam! puszcza farbę" Administracja miasta Poczdam, Zakres partycypacja i tolerancyjny Poczdam

E-Mail: tolerantespotsdam@rathaus.potsdam.de

Kto zainicjował projekt? W jaki sposób?

Uchwała „Miasta Solidarności" z grudnia 2018 r. wyraźnie odnosi się do Urzędu ds. Cudzoziemców. Stwierdza się w niej, że burmistrz zleca „Urzędowi do Spraw Cudzoziemców w Poczdamie wyczerpanie wszystkich możliwości stworzenia trwałych, legalnych perspektyw pobytu i życia dla uchodźców w Poczdamie." Na tej podstawie Poczdam zainicjował proces reformy urzędu. W proces ten zaangażowane są między innymi kościoły i społeczeństwo obywatelskie, Diakonia oraz Rada Doradcza ds. Migrantów.

Jak to działa?

Z pomocą zewnętrznych prawników Poczdam opracował „dyrektywy uznaniowe". Były to wytyczne, które nakazywały pracownikom urzędu przyznanie prawa pobytu, jeżeli jest to prawnie możliwe. Również w kwestii łączenia rodzin urząd ma korzystać z przysługującej mu swobody decyzyjnej na korzyść wnioskodawców. Stworzono również nowe „poczucie misji" dla tego urzędu. Od maja 2019 r. spotyka się grupa robocza, w skład której wchodzi również szef urzędu.

Jaki jest rezultat?

Grupa robocza opracowała katalog zaleceń dotyczących działań. W nowej zasadzie przewodniej ma być zapisane, że „stworzenie możliwości stałego legalnego pobytu i perspektywy integracji" ma być „miernikiem sukcesu". Powinno istnieć „proaktywne doradztwo" w celu zabezpieczenia perspektyw pobytu i promowania integracji. Personel powinien zostać przeszkolony, aby „podnosić świadomość i zapobiegać zachowaniom rasistowskim i społecznie szowinistycznym". Wnioski o pozwolenie na pracę powinny być „traktowane priorytetowo i rozpatrywane w odpowiednim czasie, tak aby pracodawcy mieli pewność, że decyzja zostanie podjęta szybko, a migranci i migrantki będą mogli faktycznie rozpocząć pracę." W tym celu należy umówić się na spotkanie w ciągu 2 do 3 tygodni od złożenia wniosku. Podczas spotkania powinno zostać przyznane pozwolenie na pracę lub wydana uzasadniona odmowa. Propozycje podzielone są na 13 bloków działań i znajdują się jeszcze w początkowej fazie realizacji. Wprowadzono już, między innymi, zapewnienie tłumaczeń podczas rozmów telefonicznych lub wideo. W grudniu 2020 r. związek „Potsdam bekennt Farbe" przedstawił swoje stanowisko i wezwał do opracowania wiążącego harmonogramu wewnętrznego procesu wdrażania w Urzędzie Rejestracji Cudzoziemców.

Wszystkie inspirujące strategie