Inspirujące strategie

PoczdamAplikacja IntegreatApp

Co jest inspirujące?

IntegreatApp to nadrzędne i wielojęzyczne podejście cyfrowe, które odpowiada na pytania dotyczące przyjmowania i uczestnictwa migrantów i uchodźców. Poczdam wdrożył go, aby nowoprzybyli mogli znaleźć scentralizowane informacje między innymi na temat procesu azylowego, rynku pracy, kursów językowych, zdrowia czy opieki nad dziećmi, a także dane kontaktowe odpowiednich urzędów i ośrodków doradczych w Poczdamie.

Kontakt

Website

E-Mail: Presse@Rathaus.Potsdam.de

Tel. +49 331 2890

Jak to działa?

IntegreatApp to platforma cyfrowa wdrożona przez gminę i inne szczeble administracji publicznej zaangażowane w integrację i udział migrantów i uchodźców na swoich terytoriach. Grupą docelową aplikacji jest każda osoba, która wyemigrowała, niezależnie od tego, czy została zmuszona, czy zdecydowała się na migrację. Aplikacja IntegreatApp jest dostępna online i offline w języku niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, arabskim, perskim i ukraińskim. Zawiera szczegółowe informacje na temat odpowiednich urzędów w Poczdamie, od doradztwa prawnego po zajęcia rekreacyjne.

Kto zainicjował projekt? Jak?

Firma non-profit Tür an Tür – Digitalfabrik zapoczątkowała ideę aplikacji pod nazwą projektu „Refguide+” i rozwinęła ją w IntegreatApp. Obecnie pełny program i kod źródłowy aplikacji są bezpłatnie dostępne i udostępniane na licencji open source. Zawartość różnych miast jest licencjonowana w ramach Creative Commons, co pozwala im czerpać wzajemne korzyści pod względem treści, tłumaczeń i obciążenia pracą przy tworzeniu i utrzymaniu. Projekt finansowany jest z dochodów poprzez umowy o współpracy, które mogą być dobrowolnie zawierane przez gminy.

Miasto Poczdam podpisało w 2022 roku umowę, stając się jedną z ponad 100 gmin korzystających z tej aplikacji. Chociaż to cyfrowe rozwiązanie miało początkowo wspierać proces integracji uchodźców z Ukrainy, szybko stało się narzędziem dla wszystkich uchodźców i osób z historią migracji.

Jaki jest wynik?

Wskaźnik wykorzystania wynosi około 130 dostępów dziennie. Aplikacja zmniejsza bariery językowe i zapewnia przejrzystość w zakresie informacji potrzebnych nowoprzybyłom do poczucia się zadomowionymi. Tym samym brak informacji nie jest już przyczyną nierówności szans. Jej wdrożenie pozwoliło migrantom na posiadanie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych informacji dotyczących m.in. opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, rynku pracy, języka, edukacji. Nieformalne informacje zwrotne od urzędników wskazują, że aplikacja upraszcza spotkania twarzą w twarz i czasami złożony dostęp do odpowiedniego biura i/lub informacji.

Wszystkie inspirujące strategie