Moving Cities
Inspirujące strategie

BerlinWdrażanie dyrektywy UE w sprawie przyjmowania uchodźców: Identyfikacja osób potrzebujących

Co jest inspirujące?

Berlin jest wyjątkowym przypadkiem w Niemczech, ponieważ wprowadził w życie unijną dyrektywę o przyjmowaniu uchodźców w sposób systematyczny i całościowy. W dyrektywie o przyjmowaniu uchodźców Unia Europejska stwierdza, że niektóre grupy osób wymagają szczególnej ochrony. Zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do uwzględnienia w procedurze azylowej szczególnych potrzeb tych osób. Mimo że dyrektywa miała zostać wdrożona do prawa krajowego państw członkowskich UE do 2015 r., Berlin jest jedynym niemieckim krajem związkowym, który dokonał tego w sposób kompleksowy.

Co stanowi dyrektywa UE w sprawie przyjmowania uchodźców?

Zgodnie z dyrektywą, szczególne potrzeby mogą dotyczyć zakwaterowania, usług materialnych i opieki medycznej. Do osób wymagających szczególnej ochrony należą (pozbawieni opieki) małoletni, osoby niepełnosprawne, osoby z poważnymi chorobami fizycznymi lub psychicznymi, osoby w ciąży, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze oraz ofiary handlu ludźmi, ofiary tortur lub przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej. Można również założyć, że i osoby LGBTQ+ (m.in. lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści) potrzebują szczególnej ochrony na mocy dyrektywy.

W jaki sposób dyrektywa została wdrożona w Berlinie?

Pracownicy otrzymują odpowiednie dane na temat każdej z grup, co może pomóc w klasyfikacji informacji uzyskanych podczas rozmowy według ich ważności. Ponadto, dla prawie każdej grupy istnieją specyficzne czynniki, które mogą wskazywać na szczególną sytuację osób uchodźczych. Przykładowo, zaleca się „proaktywne i wiarygodne przekazanie osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, że nie spotkają się one z żadnym niebezpieczeństwem ani represjami ze strony państwa, jeżeli ujawnią tożsamość płciową i/lub orientację seksualną swoją lub swojej osoby partnerskiej". Procedura ta jest unikalna w Niemczech. Poza tym BNS wydało w kooperacji z Berliner Beratungsnetz für Zugewanderte tzw. Mapping odtwarzającą Berlinowską sieć zaopatrzenia, na którym znajdują się istotne podmioty i obecne oferty dla szczególnie narażonych uchodźców. Jako dodatkowy krok, miasto utworzyło wyspecjalizowaną jednostkę, która ma wspierać osoby z problemami zdrowia psychicznego i zapobiegać przewlekaniu się chorób psychicznych.

Co z tego wyniknie?

Pracownicy otrzymują odpowiednie dane na temat każdej z grup, co może pomóc w klasyfikacji informacji uzyskanych podczas rozmowy według ich ważności. Ponadto, dla prawie każdej grupy istnieją specyficzne czynniki, które mogą wskazywać na szczególną sytuację osób uchodźczych. Przykładowo, zaleca się „proaktywne i wiarygodne przekazanie osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, że nie spotkają się one z żadnym niebezpieczeństwem ani represjami ze strony państwa, jeżeli ujawnią tożsamość płciową i/lub orientację seksualną swoją lub swojej osoby partnerskiej". Procedura ta jest unikalna w Niemczech. Jako dodatkowy krok, miasto utworzyło wyspecjalizowaną jednostkę, która ma wspierać osoby z problemami zdrowia psychicznego i zapobiegać przewlekaniu się chorób psychicznych.

Wszystkie inspirujące strategie